Achtergrond

MANS studie staat voor MAmmacarcinoom Neoadjuvante Systeemtherapie

In de behandeling van borstkanker wordt er vaak gekozen voor een combinatie van lokale (ter plaatse van de borst en de oksel zoals een operatie) en systemische (in het hele lichaam verspreide) therapie. Chemotherapie of immuuntherapie zijn voorbeelden van die systemische therapie.

Systemische therapie kan zowel vóór als na de operatie worden toegepast, respectievelijk neoadjuvant (voor de operatie) of adjuvant (na de operatie). Beide strategieën leiden tot vergelijkbare cijfers wat betreft ziektevrije en totale overleving.

Op basis van de tumoreigenschappen op het moment van diagnose kan er een reden zijn voor het geven van neoadjuvante systemische therapie (NST). Een voorbeeld waarin dit wordt toegepast is wanneer er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de oksel of wanneer de tumor in de borst groot is t.o.v de borst zelf. Voorbehandeling met systeemtherapie kan daarmee bij de patiënten (chirurgische) voordelen hebben:

  1. Na NST kunnen de tumorcellen in de lymfeklieren verdwijnen, waardoor niet alle lymfeklieren met een operatie verwijderd hoeven te worden.
  2. Na NST kan de tumor in de borst kleiner worden,  waardoor een borstsparende operatie zou kunnen plaatsvinden i.p.v een amputatie.

Het kan gebeuren dat in reactie op NST de tumor in de borst de kleiner wordt, dus dat er ‘downstaging’ van de tumor plaatsvindt. Hierdoor kan vaker borstsparend geopereerd worden, terwijl in eerste instantie een mastectomie (het verwijderen van de gehele borst) zou zijn geïndiceerd. Op basis van het te verwachten voordeel wordt dan in samenspraak met de patiënt wel of niet gekozen voor systeemtherapie voorafgaand aan de operatie.

Wat zegt de richtlijn?

De richtlijn behandeling mammacarcinoom in Nederland beschrijft dat ‘Neoadjuvante systemische therapie kan overwogen worden wanneer vooraf zeker is dat er een indicatie is voor adjuvante systemische therapie.’ Er zijn dus geen strikte regels voor het toepassen van NST en de beslissing hierover wordt overgelaten aan de expertise van het lokale behandelteam en het overleg met de patiënt zelf.

Op basis van internationale onderzoeken weten we dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Echter zijn er wel verschillen in de behandeling van dezelfde type borstkankerpatiënten tussen Nederlandse ziekenhuizen.

Om meer inzicht te krijgen in de motivatie en besluitvorming, met name wat betreft de keuze om NST toe te passen, bij de behandeling van borstkanker patiënten hebben we meer gegevens nodig dan de huidige beschikbare data.

Daarom willen we landelijke gegevens verzamelen van alle Nederlandse ziekenhuizen door middel een zogeheten ‘snapshot studie’. Het concept snapshot studie is vrij nieuw maar ook al erg succesvol gebleken in Nederland. Bij een snapshot studie wordt in korte tijd door veel verschillende centra data verzameld over een bepaalde aandoening of behandeling.

Doel van de studie

Om beter inzicht te krijgen in de reden waarom er in de spreekkamer, naar aanleiding van het advies van het lokale mammacarcinoombehandelteam,  gekozen is voor NST, willen we graag in samenwerking met de lokale behandelteams gegevens verzamelen betreffende uw behandeling. Ook zullen we onderzoeken wat het effect is van NST op de chirurgische uitkomsten zoals de hoeveelheid borstklierweefsel wat is weggenomen, of alle snijranden vrij waren van tumor en de invloed van NST op de chirurgische behandeling van de oksel. De resultaten zullen we uiteraard publiceren in wetenschappelijk artikelen en verspreiden binnen verschillende gremia. Hiermee  streven we naar meer inzicht in de behandeling van borstkanker waardoor we de borstkankerzorg in Nederland nog verder kunnen verbeteren.

Wat meedoen inhoudt

Alle patiënten met borstkanker die systeemtherapie voorafgaand aan de operatie krijgen kunnen meedoen met dit onderzoek. Voor dit onderzoek is het nodig dat wij gegevens van u verzamelen. Het gaat om gegevens over de behandeling en de reden waarom er is gekozen voor deze behandeling. Deze gegevens vragen wij op bij uw ziekenhuis. Voor u als patiënt verandert er dus niks aan uw behandeling als u meedoet aan deze studie. De lokale hoofdonderzoeker zal slechts uw gegevens coderen en vertouwelijk verwerken. U wordt dus niet onderworpen aan extra tests of behandelingen die iemand die niet deelneemt niet zou krijgen.

Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de behandeling van borstkanker. Er zijn geen nadelen van meedoen aan dit onderzoek.

Vergoeding

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen vergoeding.

Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Voor het onderzoek worden uw onderzoeksgegevens gecodeerd verzameld. Voor het onderzoek worden uw onderzoeksgegevens gecodeerd gedeeld met het Amsterdam UMC locatie VUmc. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift en bij het Amsterdam UMC locatie Vumc niet te herleiden naar u. U wordt na het einde van het onderzoek op de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens in uw ziekenhuis. De onderzoeker uit uw ziekenhuis bewaart uw gegevens 10 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Tot slot

U wordt na het einde van het onderzoek op de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hopelijk hebben wij u met bovenstaande korte uitleg kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan onze studie. Mocht u willen deelnemen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met de studiegroep via:

snapshot.mamma@gmail.com